Sprawozdanie finansowe

10 lipca 2019

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport jednostki gospodarczej, który prezentuje jej sytuację finansową i majątkową, wynik finansowy oraz rentowność. Dlatego też musi być ono sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, aby przedstawiane w nim informacje wykazywały się wiarygodnością, kompletnością, porównywalnością, zrozumiałością dla użytkowników, sprawdzalnością, terminowością i ciągłością. Wszystkie te wymogi są niezwykle istotne z tego względu, że sprawozdanie finansowe adresowane jest zarówno do odbiorców wewnętrznych jak i zewnętrznych, dla których również powinno być ono czytelne.

Kim są odbiorcy zewnętrzni i dlaczego informacje zawarte w sprawozdaniu są dla nich tak ważne? Są to przede wszystkim potencjalni inwestorzy, klienci, banki i pożyczkodawcy czy społeczeństwo, którzy dzięki sprawozdaniu finansowemu otrzymują informacje o kondycji przedsiębiorstwa.

Sprawozdania sporządzane za poprzednie lata można znaleźć w KRS lub, w przypadku spółek akcyjnych, na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania dotyczy jednostek, które prowadzą pełną księgowość i zgodnie z Ustawą o rachunkowości sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy. Normy prawne, według których może być ono przygotowane to: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) lub Ustawa o Rachunkowości. Sprawozdania finansowe w Polsce są sporządzane w języku polskim i walucie polskiej. Mogą one przyjmować formę jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przy czym te drugie dotyczą grup kapitałowych i muszą być sporządzone w oparciu o MSSF.

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów, których celem jest zobrazowanie sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Zgodnie z art. 45 UoR do elementów tych zalicza się:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W przypadku sprawozdań finansowych jednostek, które podlegają corocznemu badaniu, sprawozdanie finansowe zawiera także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Kto w firmie odpowiada za sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego leży w obowiązku kierowników jednostki, czyli m.in. członków zarządu, wspólników prowadzących sprawy w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym. Zgodnie z art. 52 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie podpisywane jest przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki.

Do kiedy i w jakiej formie można złożyć sprawozdanie?

Jakie są terminy dotyczące sprawozdań finansowych? Na sporządzenie sprawozdania finansowego jednostka gospodarcza ma 3 miesiące od dnia bilansowego. Następnie musi być ono zatwierdzone w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego przez odpowiedni organ (np. walne zgromadzenie wspólników lub właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej). Gdy sprawozdanie zostanie zatwierdzone, należy je złożyć wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu w ciągu 15 dni do właściwego rejestru sądowego (KRS). Podmioty, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe, a nie są wpisane do KRS, przesyłają swoje sprawozdanie do Krajowej Administracji Skarbowej poprzez aplikację Ministerstwa Finansów. W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do 31 marca, zatwierdzone - do 30 czerwca, natomiast do 15 lipca musi być ono przesłane.

Gdzie można złożyć sprawozdanie finansowe?

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe są sporządzane i przesyłane drogą elektroniczną, w formie “e-sprawozdania”, bez możliwości przesłania skanu lub złożenia dokumentu w formie papierowej. Dlatego też nie muszą być one przekazywane bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Z przesłaniem sprawozdania w formie elektronicznej nie wiążą się żadne koszty.