Pensja minimalna w 2019

15 maja 2019

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, określający stawkę za pracę godzinową oraz stawkę za pracę w określonym wymiarze czasu - najczęściej pensja miesięczna. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wzrost wynagrodzeń w 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje podwyżka wynagrodzenia za pracę czy stawek godzinowych. Jest to bardzo istotne dla tych osób, które wykonują najmniej opłacane zawody, ponieważ oznacza to wzrost ich wynagrodzenia.

Dla przypomnienia, w 2018 roku minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosiło 2100 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) - 13,70 zł. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł, co stanowi wzrost o 7,1 procent, natomiast minimalna stawka godzinowa - 14,70 zł.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu (¾ lub ½ etatu), ich wynagrodzenie jest proporcjonalnie niższe. Zatem jeśli pracownik jest zatrudniony na ¾ etatu, minimalne wynagrodzenie wyniesie 1687,50 zł brutto. Z kolei pracownik zatrudniony na ½ etatu - 1125 zł, a ¼ etatu - 562,50 zł.

Minimalna płaca w 2019 roku - ile pracownik dostanie “na rękę”?

Jak obliczyć, ile będą wynosić zarobki netto w przypadku wynagrodzenia minimalnego z tytułu umowy o pracę?

Pierwszym krokiem jest ustalenie wynagrodzenia brutto. W tym przypadku wynosi ono 2250 zł (warto jednak wziąć pod uwagę to, że do wynagrodzenia brutto, poza wynagrodzeniem zasadniczym, wliczamy premie, dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny czy urlop wypoczynkowy).

Kiedy znamy wynagrodzenie brutto, obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne: emerytalną (9,76% podstawy wymiaru), rentową (1,5%) oraz chorobową (2,45%).

 • 2250 zł x 9,76% = 219,60 zł
 • 2250 zł x 1,5% = 33,75 zł
 • 2250 zł x 2,45% = 55,13 zł

Razem: 308,48 zł

Kolejnym krokiem jest obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne: 2250 zł - 308,48 zł = 1941,52 zł.

Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9% podstawy wymiaru: 1941,52 zł x 9% = 174,74 zł

Następnie możemy przejść do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, której podstawą obliczenia jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (dla osób pracujących w miejscu zamieszkania wynoszą one 112,25 zł, natomiast dla tych, którzy pracują poza miejscem zamieszkania - 139,06 zł). Natomiast przychód to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składkę na ubezpieczenie społeczne.

 • Przychód: 2250 zł - 308,48 zł =  1941,52 zł
 • Koszty uzyskania przychodu dla pracującego w miejscu zamieszkania: 112,25 zł
 • Podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 1941,52 zł - 112,25 = 1829,27 zł
 • Podatek 18%: 1830 zł x 18% = 329,40 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 46,33 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 329,40 zł - 46,33 zł = 283,07 zł

Od obliczonej zaliczki na podatek dochodowy odliczamy składkę zdrowotną - tym razem wg stawki 7,75%:

 • 1941,52 zł x 7,75% = 150,47 zł
 • 283,07 zł - 150,47 zł = 132,60 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania: 133 zł

Na tym etapie można już obliczyć wynagrodzenie netto. Od wynagrodzenia brutto należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy: 2250 zł - (308,48 zł + 174,74 zł + 133 zł) = 1633,78 zł.

W takim wypadku wynagrodzenie netto wyniesie ok. 1634 zł.

Dla kogo wzrost płacy minimalnej jest niekorzystny? Koszty zatrudnienia pracownika.

Nikogo nie dziwi fakt, że pracownik otrzymuje “do ręki” z tytułu wynagrodzenia niższą kwotę niż ta, która widnieje na umowie. Trzeba jednak wspomnieć, że koszty zatrudnienia pracownika nie kończą się na wynagrodzeniu brutto. Pomiędzy rzeczywistymi kosztami zatrudnienia pracownika, a wynagrodzeniem brutto jest różnica, która wynika z faktu, że nie wszystkie składki są potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika. Część tych kosztów ponosi pracodawca i z tego względu wzrost płacy minimalnej jest niekorzystny właśnie dla niego. Wynagrodzenie brutto jest zatem pewnego rodzaju punktem odniesienia, względem którego oblicza się koszty leżące po stronie pracownika jak i pracodawcy. Poza wynagrodzeniem brutto, do całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika wliczamy również:

 • ubezpieczenie emerytalne: 9,76%
 • ubezpieczenie rentowe: 6,5%
 • ubezpieczenie wypadkowe: 1,67%
 • Fundusz Pracy: 2,45%
 • FGŚP: 0,1%

Razem daje to 20,48%.

Świadczy to o tym, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej, będzie rósł koszt zatrudnienia pracownika ponoszony przez pracodawcę. Dla zobrazowania tego można porównać całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku, który wynosił 2530,08 zł, z całkowitym kosztem zatrudnienia obecnie, który kształtuje się na poziomie 2710,81 zł.

Różnica pomiędzy tymi kosztami wynosi 180,73 zł. Dla przypomnienia, płaca minimalna w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wzrosła o 150 zł, co pokazuje, że o ile dla pracownika jest to pozytywna zmiana, tak dla samego pracodawcy, pod względem ponoszonych kosztów, wzrost płacy minimalnej jest niekorzystny.