Kindergeld

23 marca 2020

Kindergeld jest to świadczenie na dziecko przyznawane osobom legalnie zatrudnionym na terenie Niemiec. Zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy dziecko nie mieszka na terenie Niemiec oraz nie posiada Niemieckiego obywatelstwa.

 

Komu przysługuje Kindergeld


Pracownik z Polski, który chce starać się o zasiłek dla swojego dziecka musi spełnić szereg warunków. Po pierwsze musi posiadać meldunek na terenie Niemiec. Po drugie musi być tam legalnie zatrudniony, w związku z tym posiadać ubezpieczenie oraz płacić podatki. Po trzecie musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, tzn. przebywać na terenie Niemiec minimum 183 dni w roku. W przypadku gdy podatnik nie posiada nieograniczonego obowiązku podatkowego, ale odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na terenie Niemiec, może się starać o Kindergeld (wniosek na podstawie BKGG).

Zasiłek wypłacany jest na dzieci: biologiczne, przysposobione , dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego dzieci współmałżonka z innego związku, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego, dzieci przybrane oraz wnuki, jeśli w trakcie wykonywanej pracy na terenie Niemiec i nieobecność rodziców, opiekunami są dziadkowie.


Kindergeld należy Ci się nawet jeśli:


-pracujesz na podstawie własnej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (musi również opłacać ubezpieczenie społeczne)
-jesteś pracownikiem sezonowym, którego dochody z innych krajów nie przekroczyły 10 % ogólnego dochodu
-jesteś pracownikiem oddelegowanym zatrudnionym w polskiej firmie i podlega ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech.

Wtedy również może starać się o Kindergeld.


Jak długo wypłacany jest Kindergeld


W przypadku gdy wnioskodawca spełnia wszystkie kryteria powyżej, to po złożeniu wniosku, Familienkasse przyznaje zasiłek, który wypłacany jest do pół roku wstecz od wydania decyzji. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc do momentu osiągnięcia pełnoletniości dziecka lub ustania prawa do świadczeń.
Istnieje możliwość przedłużenia wypłaty zasiłku w momencie gdy:
-dziecko jest zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – do 21 roku życia
-kontynuuje naukę- do 25 roku życia
-powyżej 25 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności bez możliwości samodzielnego utrzymania się

Prawo do zasiłku dla dzieci uczących się, powyżej 18 roku życia ustaje gdy:
-pracują powyżej 20 godzin tygodniowo
-pracują przejściowo na pełen etat powyżej dwóch miesięcy
-zarabiają powyżej 450 euro miesięcznie
-kształcenie trwa mniej niż 10 godzin tygodniowo


Wysokość zasiłku


Na dziecko pierwsze i drugie rodzina otrzyma po 204 euro miesięcznie. Na dziecko trzecie 210 euro miesięcznie. Dziecko czwarte i każde kolejne 235 euro miesięcznie.


Kindergeld a 500+


W przypadku gdy jeden rodzic pracuje na terenie Niemiec, a drugi przebywa z dzieckiem na terenie Polski i jest aktywny zawodowo, Polska jest krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczenia. Natomiast w wypadku gdy drugi rodzic nie jest aktywny zawodowo, krajem pierwszeństwa są Niemcy.

Jeśli podatnik pobiera świadczenie socjalne w Polsce, może starać się również o wypłacenie z Familienkasse dodatku dyferencyjnego czyli różnicy między świadczeniami.

Jeśli kasa rodzinna w Niemczech nie otrzyma jednoznacznej decyzji z Polski z ustaleniem prawa do świadczeń, może wydać decyzję tymczasową i dopiero po otrzymaniu decyzji polskiej wyda decyzję końcową.